Charakterystyka projektu

O Projekcie

Projekt realizowany jest w ramach  rządowego programu  osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” priorytet I. „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień – grudzień 2018. Zadania projektowe będą jednak w zmniejszonym wymiarze kontynuowane.

OCZEKIWANE cele PROJEKTowe:

 1. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie;
 2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 3. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 4. Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

PROJEKT OBEJMUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

DZIAŁANIE 1. ORGANIZACJA SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁANIA PROJEKTOWE.

DZIAŁANIE 2. ORGANIZACJA KONKURSU DLA GMIN I SZKÓŁ INSPIRUJĄCEGO DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN.

DZIAŁANIE 3. ORGANIZACJA POGADANEK DLA MŁODZIEŻY, RODZICÓW W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI W RODZINIE I ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA.

DZIAŁANIE 4. ORGANIZACJA WARSZTATÓW DOT. RELACJI RODZINNYCH I RODZICIELSKICH

a. WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I -1 cykl,
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. II -2 cykle,
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I – 1 cykl,

b. WARSZTATY dla rodziców małych dzieci – „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”;
c. WARSZTATY DLA OJCÓW;
d. WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW – „Jak budować relacje małżeńskie?”;
e. WARSZTAT DLA KOBIET – „Jeden mały krok do szczęśliwego życia”;
f. WARSZTAT PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA MŁODZIEŻY;
g. WARSZTAT DLA TEŚCIÓW „Super teściowa, super teść”
h. KONSULTACJE INDYWIDUALNE;

DZIAŁANIE 5. KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”.

DZIAŁANIE 6: PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW do pracy z rodziną w zakresie profilaktyki

a. ORGANIZACJA KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ dla wychowawców, pracowników służb społecznych, osób pracujących z rodzinami:

 •  warsztaty towarzyszące konferencji dla grup zawodowych (asystentów rodziny, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, pracowników instytucji pomocy rodzinie i pomocy społecznej)

b. SZKOLENIE DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH:
c. ORGANIZACJA SZKOLENIA certyfikującego dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. II
d. SUPERWIZJA pracy z rodzinami

DZIAŁANIE 7: Diagnoza zjawiska przemocy: studium przypadku na przykładzie wybranych rodzin.

DZIAŁANIE 8: Obsługa organizacyjna działań merytorycznych (1-7)

Działania projektu adresowane są do następujących grup odbiorców:

 1. Szeroko rozumiana społeczność powiatu suwalskiego /Kampania Białej Wstążki/,
 2. Rodzice młodzieży szkolnej, /pogadanki, warsztaty/
 3. Młodzież szkolna i dzieci ze szkół podstawowych. /Udział w kampanii Białej Wstążki. , konkursy, Pogadanki, Szkolenie dla liderów młodzieżowych/.
 4. Pracownicy instytucji współpracujących w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w gminach Powiatu Suwalskiego – członkowie LZI każdej z 9 gmin (Bakałarzewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, Suwałki, Wiżajny). Są tu policjanci, kuratorzy sądowi, służba zdrowia, PCPR w Suwałkach. /konferencja profilaktyczna i  warsztaty/. Superwizja.
 5. Osoby stosujące przemoc. /warsztaty/
 6. Osoby doświadczające przemocy domowej /warsztaty/

Projekt wpisuje się w dokumenty strategiczne na POZIOMIE KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM.

POZIOM KRAJOWY: W ramach Strategii Rozwoju Kraju 2020 lokuje się w Obszarze strategicznym I. Sprawne i efektywne państwo; Celu I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela; I.3.2. Rozwój kapitału społecznego oraz Obszarze strategicznym III. Spójność społeczna i terytorialna; Celu III.1. Integracja społeczna; III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

POZIOM REGIONALNY: Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020; II Obszar strategiczny: Wypełnianie funkcji rodziny (rodziny z osobami zależnymi, bezpieczeństwo); Cel strategiczny 5. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

POZIOM LOKALNY: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020; OBSZAR D: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Suwalskiego na lata 2014-2020;

OBSZAR 1: PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA

Cel operacyjny: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OBSZAR 4: PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ORAZ PROCEDUR WSPÓŁPRACY

Cel operacyjny:  Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

oferta szkoleń

oferta warsztatów